Услуги

Центърът разполага с ЕЕГ апаратура за диагностика и терапия /невротренинг, биофийдбек /

Диагностични практики в Центъра :

*Диагностика на звукопроизношението

*Диагностика на плавността на речта

*Диагностика на езиковите способности

*Диагностика на  когнитивни  процеси

*Диагностика на училищна готовност

*IQ тест - диагностика на интелекта

ДИАГНОСТИЧНИ НАСОКИ ПРИ:

 • нарушения в детското развитие

 • деца и юноши с дислексия

 • деца и юноши с генерализирани разстройства на развитието в аутистичен спектър

 • училищна готовност

 • емоционални и поведенчески нарушения

 • деца с хиперкинетичен синдром /ХАДВ/

 • интелектуално функциониране

 • когнитивното функциониране

 • родителски стилове и нагласи

 • социални взаимодействия

 • училищни постижения

 • моторни умения

 • привързаност

 • личностови особености

Терапевтични сесии при деца, юноши и възрастни:


-С обучителни трудности- разсройства на четене,писане и аритметични умения-дислексия, дисграфия,дискалкулия, акалкулия, Герстман синдром;
-С генерализирано разстройство на развитието /вкл. Ранен детски аутизъм,Синдром на Рет, Деменция на Хелър, атипичен аутизъм, Канер синдром, Аспергер синдром и др./;
-Със заекване;
-С разсройство на импресивната и/или експресивната реч;
-С езиков дефицит /Дисфазия на развитието/;
-С артикулационни нарушения- замени, пропуски и/или изопачавания на звукове;
-С езикови нарушения при епилепсия /вкл.Синдром на Ландау Клефнер/;
-С генетични увреждания;
-С хромозомни нарушения /вкл. Синдром на Даун/;
-С лицево-челюстни деформации- /ринолалии/;
-С детска церебрална парализа/дизартрии/;
-Вербална диспраксия;
-ХАДВ- хиперактивност с дефицит на вниманието /Хиперкинетичен синдром/;
-Слухови увреждания;
- Със специфично разстройство на двигателната функция- проблеми с фина и обща моторика / Синдром на детска тромавост; Диспраксия на развитието /
-С психологични проблеми -
-тревожни състояния
-страхови изживявания
-депресивни състояния и др.

 

*В Центъра се провежда арттерапия- ателиета изкуства – работа с глина и пластилин,моделиране, рисуване с темперни и акварелни бои, оригами, рисуване върху стъкло,рисуване с пръсти и др.Целта на тези ателиета е да развива въображението, фината моторика, възприятията и творчесвото при децата.
*Подпомагане на деца, интегрирани в масово училище , за справяне с учебния материал.

Курсове в програмата на Центъра:

*"Сръчни ръчички";

*"Умниче";

*Арт ателие;

* Арт йога;

*"Аз говоря най-добре";

*Ателие "Монтесори"

*Музикотерапия/Логоритмика;

*Кукловодство;

*Приказкотерапия;

*Психомоторика;

*Игрова терапия

МОНТЕСОРИ ЗАНИМАНИЯ В ЦЕНТЪРА

Децата трябва да са навършили 2 годинки и да желаят да живеят и да се развиват в подкрепяща ги среда, обградени от много любов и разбиране.За децата се грижи екип от специалисти в областта на детското развитие.Обзавеждането и оборудването е съобразено с методите и принципите на монтесори педагогиката.

КАКВО Е МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА?

„Помогни ми да се справя сам“


Мария Монтесори е родена през 1870 г. в Италия. На 26 години тя става първата жена-лекар в страната си. След медицината, тя изучава още антропология, педагогика и психология. Създава център за работа с деца с умствена недостатъчност и открива, че за да се развиват, на тях им е нужна не толкова медицинска, колкото педагогическа помощ. Постепенно започва да развива своето учение и популяризира своята методика. Нейното дело започва бързо да печели последователи, спонсори и привърженици от цял свят, от методиката й се интересуват учени от различни академични среди. До края на живота си (1952 г.) тя създава училища в Европа и по света, участва в много конгреси, пише книги и статии.

Същност на педагогиката Монтесори
Това е един революционен метод, изследващ и поддържащ естественото развитие на децата (надарени, слепи, умствено изостанали, бедни, богати). Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда. 
Основният принцип на системата Монтесори е свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. „Дисциплина в свободата“ - детето владее и се разпорежда с живота си, само трябва да открие какво му е приятно. Родителите се намесват, за да подпомогнат неговото развитие. Така детето израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието му и увереността му, които са важни за развитието му в пълноценна личност. 
Възпитанието се осъществява без опити за манипулация на поведението чрез награди или наказания.

Обучението:
Възпитанието на децата в духа на идеите на Мария Монтесори трябва да започнат преди детето да навърши 3 години. От 0 до 6 години децата се учат от директния контакт с обкръжаващата среда, чрез всичките си сетива и чрез движението. Играчките и училищните материали трябва да бъдат от най-добро качество (и от естествени материали), за да предизвикват самоуважение, уважение към останалите и грижа спрямо околната среда. 
Телевизията и компютрите в ранна възраст оказват по-скоро негативно, отколкото позитивно влияние. Според д-р Силвана Монтанаро, психиатър, педиатър и последовател на системата на Монтесори, телевизорът е машина, която възпрепятства развитието и придобиването на нови познания, защото отделя личността от околната среда и създава нереална представа на децата, че живеят, докато те само пасивно наблюдават какво някой друг е решил да им предложи за гледане.
Според д-р Петер Гебхарт-Сийл, педагогиката на Монтесори се фокусира не толкова върху пълненето на съзнанието с информация, а по-скоро върху конструирането му така, че да е насочено към реализирането на собствените убеждения и ценности. 
Практическото приложение на системата на Монтесори се основава на човешките заложби – човек изследва, изучава, движи се, споделя с групата, човекът е независим и взема самостоятелни решения, създава ред, развива самоконтрол, прави разлика между идеи и опит, използва креативно въображение, работи усилено, повтаря, концентрира се, перфекционизира постиженията си. 
Детето винаги научава нещо, което индиректно го подготвя да научи нещо друго, като обучението се превръща в забавно откритие, вместо тежка и скучна работа.

Учебният процес: 
Съществуват 3 етапа на учене:
1.Запознаване с материята чрез лекция, урок, книга и др.;
2.Обработване на получената информация, развиване на разбирането за нея чрез работа, експериментиране, креативност;
3.Придобито познание – умения да се премине изпитание (тест, изпит) с увереност, да предадеш познанието на някой друг, да се изразиш без затруднение.

В учебните стаи не се поставят ограничения за изпълнението на писмените и други задачи, децата са свободни да се движат из помещението.

Преподавателят обикновено не се разделя с класа от 2 до 6 години. Той записва наблюденията си върху всяко едно дете – ниво на концентрираност, социално развитие и поведение, физическо здраве. Негово задължение е да подготвя индивидуална програма за всеки ученик за всеки ден и да помогне на детето да организира самó своята дейност и да реализира колкото може повече от своя потенциал.

Оценяване: както няма награди и наказания, така няма и оценки в цифрова форма. Оценяването на всеки ученик е чрез изготвено портфолио (с наблюденията на всеки индивидуално) от преподавателя. За разлика от конвенционалните училища тук се отчитат и имат значение категории като постижения и поведение на детето, щастливо ли е, степента му на зрялост, вежливостта, любовта към ученето, концентрацията и работата му.